Regulamin Kangoo Kids

I. Zasady ogólne

1. Uczestnikami Klubu Koszykówki Kangoo Basket zarejestrowanego pod adresem Ul. Mikołaja Reja 1/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
KRS 0000706447, REGON 368843325, NIP 5993212878  mogą zostać zarówno dzieci, młodzież i dorośli.
2. Treningi ma charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
3. Każdy uczestnik (dziecko) Kangoo Basket rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej przez rodzica lub opiekuna prawnego dostępnej u trenera prowadzącego.
4. Rodzice lub prawni opiekunowi zezwalają na udział w zajęciach, w tym zgodę na przetwarzanie danych podopiecznego, jak i zdjęć wyłącznie na potrzeby Klubu Koszykówki Kangoo Basket.
5. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia badania lekarskiego zezwalające na uprawianie sportu.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego opłacania składek miesięcznych.
7. Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej, na której odbywają się zajęcia.

II. Prawa i obowiązki uczestnika Klubu Koszykówki Kangoo Basket

Uczestnik szkoły koszykówki zobowiązuje się:
1. Godnie reprezentować Kangoo Basket zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
2. Trenować w stroju treningowym oraz w obuwiu zmiennym,
3. Przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
4. Wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
5. Być sumiennym i zdyscyplinowanym,
6. W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
7. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
8. Podczas treningów spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną,
9. W czasie wolnym doskonalić elementy treningu poznane na treningu.

III. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Klubu Koszykówki Kangoo Basket

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do wspierania swoich podopiecznych w treningach oraz deklarują współpracę z kadrą Klubu Koszykówki Kangoo Basket.
2. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się ograniczyć kontakt z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację. Z wyjątkiem zajęć zaplanowanych w formie treningu całej rodziny. Deklarują do zdrowego kibicowania. Bez krzyków w stronę pracy sędziów, trenerów i zawodników obydwu drużyn.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 1O. dnia każdego miesiąca. Klub Koszykówki Kangoo Basket nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego.

IV. Odstąpienie od członkostwa.
1. Klubowicz może zrezygnować z zajęć i członkostwa bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez wyrażenie woli rezygnacji. Klubowicz
zobowiązany jest przesłać swoje oświadczenie drogą mailową na adres info@szkolakoszykowki.pl.
2. Klub może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa z Klubowiczem może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i niniejszym Regulaminem.
3. Klub może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:
a. Klubowicz naruszy warunki członkostwa;
b. Klubowicz zalega z płatnością co najmniej 2 (dwóch) opłat miesięcznych i nie zostaną one uregulowane pomimo powiadomienia
Klubowicza o zaległości i wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty. W przypadku, gdy osoba, z której anulowano członkostwo z
powodu braku płatności chciałaby ponownie zostać Klubowiczem, Klub może uzależnić zawarcie nowego przystąpienia do członkostwa
od zapłaty wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej deklaracji członkowskiej.

V. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące działalności Klubu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@szkolakoszykowki.pl. Reklamacja
zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

VI. Postanowienia końcowe

1. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic lub opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em i/lub drogą mailową, najpóźniej na 6 godzin przed treningiem.
Klub Koszykówki Kangoo Basket zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
2. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący zajęcia.

 

Dołącz do rodziny Kangoo Kids!

Szkoła koszykówki Kangoo Kids powstała z myślą o najmłodszych, z pasji do zdrowego stylu życia i koszykówki. Funkcjonuje na bliskich nam wartościach i jasno sprecyzowanych celach. Stanowią one fundament zarówno w naszym życiu osobistym, dotychczasowej pracy oraz w wizji planowanego przedsięwzięcia.