Regulamin Klubu Koszykówki Kangoo Basket

I. Zasady ogólne

1. Uczestnikami Klubu Koszykówki Kangoo Basket zarejestrowanego pod adresem Ul. Mikołaja Reja 1/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
KRS 0000706447, REGON 368843325, NIP 5993212878  mogą zostać zarówno dzieci, młodzież i dorośli.
2. Treningi ma charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
3. Każdy uczestnik (dziecko) Kangoo Basket rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej przez rodzica lub opiekuna prawnego dostępnej u trenera prowadzącego.
4. Rodzice lub prawni opiekunowi zezwalają na udział w zajęciach, w tym zgodę na przetwarzanie danych podopiecznego, jak i zdjęć wyłącznie na potrzeby Klubu Koszykówki Kangoo Basket.
5. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia badania lekarskiego zezwalające na uprawianie sportu.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego opłacania składek miesięcznych.
7. Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej, na której odbywają się zajęcia.

II. Prawa i obowiązki uczestnika Klubu Koszykówki Kangoo Basket

Uczestnik szkoły koszykówki zobowiązuje się:
1. Godnie reprezentować Kangoo Basket zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
2. Trenować w stroju treningowym oraz w obuwiu zmiennym,
3. Przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
4. Wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
5. Być sumiennym i zdyscyplinowanym,
6. W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
7. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
8. Podczas treningów spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną,
9. W czasie wolnym doskonalić elementy treningu poznane na treningu.

III. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Klubu Koszykówki Kangoo Basket

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do wspierania swoich podopiecznych w treningach oraz deklarują współpracę z kadrą Klubu Koszykówki Kangoo Basket.
2. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się ograniczyć kontakt z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację. Z wyjątkiem zajęć zaplanowanych w formie treningu całej rodziny. Deklarują do zdrowego kibicowania. Bez krzyków w stronę pracy sędziów, trenerów i zawodników obydwu drużyn.
3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 1O. dnia każdego miesiąca. Klub Koszykówki Kangoo Basket nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego.

IV. Odstąpienie od członkostwa.

1. Klubowicz może zrezygnować z zajęć i członkostwa bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez wyrażenie woli rezygnacji. Klubowicz
zobowiązany jest przesłać swoje oświadczenie drogą mailową na adres info@szkolakoszykowki.pl.
2. Klub może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa z Klubowiczem może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego i niniejszym Regulaminem.
3. Klub może anulować członkostwo Klubowicza w trybie natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:
a. Klubowicz naruszy warunki członkostwa;
b. Klubowicz zalega z płatnością co najmniej 2 (dwóch) opłat miesięcznych i nie zostaną one uregulowane pomimo powiadomienia
Klubowicza o zaległości i wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty. W przypadku, gdy osoba, z której anulowano członkostwo z
powodu braku płatności chciałaby ponownie zostać Klubowiczem, Klub może uzależnić zawarcie nowego przystąpienia do członkostwa
od zapłaty wszystkich zaległości wynikających z poprzedniej deklaracji członkowskiej.

V. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące działalności Klubu należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: info@szkolakoszykowki.pl. Reklamacja
zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

VI. Cennik i warunki prywatności.

1. Ceny deklaracji członkowskie na zajęcia koszykówki:
– karnet na zajęcia dwa razy w tygodniu (dzieci 2016 i starsze) – 150 zł za miesiąc
– karnet na zajęcia dwa razy w tygodniu (dzieci 2017 i młodsze) – 130 zł za miesiąc
– karnet na zajęcia raz w tygodniu – 100 zł za miesiąc
– karnet na pojedyncze wejście – 30 zł jednorazowo
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz warunków płatności a klienci zostaną o tym fakcie poinformowani nie później niż 30 dni przed naniesieniem zmiany.
3. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących cennika i warunków płatności, prosimy o kontakt z trenerem prowadzącym trening. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

VII. Płatność za karnet sportowy przez przelewy24
1. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu płatności za karnet sportowy, Strony postanawiają, że Klient ma możliwość dokonywania płatności za karnet sportowy za pośrednictwem usługi przelewy24, przy wykorzystaniu dowolnej dostępnej metody płatności.
2 Za korzystanie z usługi przelewy24 do dokonywania płatności za karnet sportowy, Klient zobowiązuje się do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 1.1% (jeden punkt jeden procent jeden setny) od wartości karnetu sportowego, którą Klient wyraża zgodę na pobieranie automatycznie z jego konta lub innych dostępnych środków płatniczych za każdym razem, gdy dokonuje płatności za karnet sportowy przez przelewy24.
3 Strony zgadzają się, że opłata określona w punkcie 2 będzie naliczana i pobierana automatycznie za każdym razem, gdy Klient dokona płatności za karnet sportowy przy użyciu usługi przelewy24.
4 Strony potwierdzają, że opłata ta ma charakter wynagrodzenia za usługi przelewy24 oraz za ułatwienie i usprawnienie procesu płatności.
5 Opłata określona w punkcie 2 może być zmieniana przez Operatora usługi przelewy24 w dowolnym momencie, jednak Operator zobowiązuje się powiadomić Klienta o wszelkich zmianach w opłatach z odpowiednim wyprzedzeniem.

VIII. Polityka RODO
1. Klubu Koszykówki Kangoo Basket na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w zakresie następujących kategorii danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane teleadresowe, dane biometryczne.
Celem przetwarzania wymienionych kategorii jest realizacja umowy realizacji zajęć koszykówki, w tym kontakt i rozliczenie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności Klubu.

2. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klub Koszykówki Kangoo Basket z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Reja 1/4, zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi w postaci zajęć koszykówki i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
5) posiada Pan/Pani prawo do:
• żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do ewentualnego odwołania.

IX. Postanowienia końcowe

1. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic lub opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em i/lub drogą mailową, najpóźniej na 6 godzin przed treningiem. Klub Koszykówki Kangoo Basket zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
2. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący zajęcia.

 

Dołącz do rodziny Kangoo Kids!

Szkoła koszykówki Kangoo Kids powstała z myślą o najmłodszych, z pasji do zdrowego stylu życia i koszykówki. Funkcjonuje na bliskich nam wartościach i jasno sprecyzowanych celach. Stanowią one fundament zarówno w naszym życiu osobistym, dotychczasowej pracy oraz w wizji planowanego przedsięwzięcia.