Regulamin Konkursu na Facebooku

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem konkursu jest Klub Koszykówki Kangoo Basket z siedzibą przy ul. Reja ¼, 66-400 Gorzów Wlkp. [dalej: Organizator]
 2. Celem konkursu jest promocja Festiwalu Dmuchańców, który odbywa się 20 i 21 kwietnia w Arenie Gorzów.
 3. Fundatorem nagród jest MultiFun Sp. z o.o.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki konkursu przeprowadzanego na profilu serwisu społecznościowego Facebook – Fanpage Organizatora.
 5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 6. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni, którzy wykonają zadanie konkursowe. W przypadku udziału niepełnoletnich powyżej 13 roku życia, Organizator zastrzega prawo żądania przedstawienia zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby poniżej 13 roku życia, powinny przedstawić taką zgodę wraz ze zgłoszeniem konkursowym.
 7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 8. a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  b) zgłoszenie chęci udziału w Konkursie poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza zgodnie z instrukcją zamieszczoną w ww. poście.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 10. Czas trwania konkursu: 16.04.2024 r. – 19.04.2024 r. do godz. 12:00. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu facebookowym Organizatora do dnia 20.04.2024 r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub aplikacji ze strony Facebooka.
 11. Idea konkursu: Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi dodać komentarz pod postem konkursowym. Komentarz może mieć formę tekstową, graficzną lub video. Uczestnik musi odpowiedzieć swoim komentarzem (tekstem, grafiką, wideo) na pytanie:
  Dlaczego chcesz wziąć udział w Festiwalu Dmuchańców?
 12. NAGRODY
 13. Nagrodę otrzymają 3 osoby biorące udział w konkursie. Do wygrania 3 całodniowe wejściówki na Festiwal Dmuchańców, który odbędzie się 20 i 21 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej Arena Gorzów przy ulicy Słowiańskiej 16.
 14. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju. Nagrody przyznawane są losowo.
 15. Zwycięzcy mogą zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna forma nagrody.
 16. Organizator konkursu wyśle nagrodę w postaci zaproszeń na mecz na wskazany przez zwycięzców konkursu adres e-mail.
 17. REKLAMACJE
 18. Reklamacje do konkursu zgłaszać należy wyłącznie w formie pisemnej na adres e-mail: info@szkolakoszykowki.pl
 19. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie uzasadnienia reklamacji.
 20. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 22. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem konkursu. Wstawienie komentarza lub zdjęcia pod postem konkursowym jednoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 23. Użytkownicy nadsyłający zdjęcia wykonane na w obiekcie Organizatora oświadczają tym samym, że zdjęcia te nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich w związku z opublikowaniem ich wizerunków. W takim przypadku, gdyby osoba wystąpiła z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, ma ona prawo do zawiadomienia osoby nadsyłającej zgłoszenie w charakterze pozwanego w miejsce Organizatora. Nadto Organizator ma prawo do roszczeń w stosunku do nadsyłającego zdjęcie w postaci kary umownej w wysokości dwukrotności zgłaszanego roszczenia przez osobę trzecią, w sytuacji, gdy roszczenia te są usprawiedliwione. W przypadku, gdy kara umowna nie pokrywa w całości wyrządzonej szkody, Organizator ma prawo do roszczeń uzupełniających.
 24. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przy czym sądem właściwym dla rozpatrywania sporów stąd wynikłych ma sąd miejsca siedziby Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika konta Facebook jest Klub Koszykówki Kangoo Basket., NIP: 5993212878, KRS: 0000706447, zwana dalej Administratorem. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub pod adresem e-mail: info@szkolakoszykowki.pl
 2. Dane Użytkownika konta Facebook będą przetwarzane w celu promocji działalności Administratora i prowadzeniu komunikacji w ramach fanpage, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje Facebook, Instagram tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów własnych, dbaniu o wizerunek marki, zapewnianie ciągłości komunikacyjnej, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Podanie przez Użytkownika konta Facebook danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu obsługi zapytania, odpowiedzi na wiadomość.
 4. Dane osobowe Użytkownika konta Facebook mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem lub świadczącym na jego rzecz usługi, w tym dostawcom usług wsparcia technicznego dla wewnętrznych systemów IT i innych kanałów komunikacyjnych oraz Facebook Ireland Limited.
 5. Dane osobowe Użytkownika konta Facebook co do zasady nie będą przekazywane do państw trzecich.

W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Limited dane Użytkownika konta Facebook mogą być przekazane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym partnerom Facebook. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz możliwości skorzystania z przysługujących na gruncie RODO praw dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php?ref=pf

 1. Podanie przez Użytkownika konta Facebook danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane Użytkownika konta Facebook będą przechowywane do czasu ustania celów przetwarzania lub zgłoszenia przez Użytkownika konta Facebook sprzeciwu.
 3. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi konta Facebook przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownikowi konta Facebook przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna ,iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Użytkownika konta Facebook nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 

Dołącz do rodziny Kangoo Kids!

Szkoła koszykówki Kangoo Kids powstała z myślą o najmłodszych, z pasji do zdrowego stylu życia i koszykówki. Funkcjonuje na bliskich nam wartościach i jasno sprecyzowanych celach. Stanowią one fundament zarówno w naszym życiu osobistym, dotychczasowej pracy oraz w wizji planowanego przedsięwzięcia.