Regulamin Kangoo Kids

I. Zasady ogólne

 1. Uczestnikami Szkoły Koszykówki Kangoo Kids mogą zostać wszystkie dzieci, zarówno dziewczynki i chłopcy, już od drugiego roku życia.
 2. Kangoo Kids ma charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 3. Każdy uczestnik (dziecko) Szkoły Koszykówki Kangoo Kids rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej przez rodzica lub opiekuna prawnego dostępnej u trenera prowadzącego.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowi zezwalają na udział w zajęciach, w tym zgodę na przetwarzanie danych podopiecznego, jak i zdjęć wyłącznie na potrzeby Szkoły Koszykówki Kangoo Kids.
 5. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia badania lekarskiego zezwalające na uprawianie sportu.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego opłacania składek miesięcznych.
 7. Uczestnik, który deklaruje udział w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej, na której odbywają się zajęcia.

II. Prawa i obowiązki uczestnika Szkoły Koszykówki Kangoo Kids

Uczestnik szkoły koszykówki zobowiązuje się:
a) godnie reprezentować Kangoo Kids zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
b) trenować w stroju treningowym oraz w obuwiu zmiennym,
c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
d) wykonywać polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
h) podczas treningów spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną,
i) w czasie wolnym doskonalić elementy treningu poznane na treningu,

III. Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów uczestnika Szkoły Koszykówki

 1. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do wspierania swoich podopiecznych w treningach oraz deklarują współpracę z kadrą Szkoły Koszykówki Kangoo Kids. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się ograniczyć kontakt z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację. Z wyjątkiem zajęć zaplanowanych w formie treningu całej rodziny.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 1O. dnia każdego miesiąca. Szkoła Koszykówki nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach w ciągu miesiąca. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem prowadzącym.
 3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem prowadzącym.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się powiadomić trenera prowadzącego drużynę o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału uczestnika w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić, pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej trenera prowadzącego najpóźniej do 25. dnia poprzedzającego następny miesiąc.
 6. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Wypadek losowy i siła wyższa mogą prowadzić do odwołania zajęć, o czym rodzic lub opiekun prawny zostanie powiadomiony sms-em i/lub drogą mailową, najpóźniej na 6 godzin przed treningiem.
 2. Szkoła Koszykówki Kangoo Kids zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 3. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia dziecka ze Szkoły Koszykówki.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener prowadzący zajęcia.
 

Dołącz do rodziny Kangoo Kids!

Szkoła koszykówki Kangoo Kids powstała z myślą o najmłodszych, z pasji do zdrowego stylu życia i koszykówki. Funkcjonuje na bliskich nam wartościach i jasno sprecyzowanych celach. Stanowią one fundament zarówno w naszym życiu osobistym, dotychczasowej pracy oraz w wizji planowanego przedsięwzięcia.

 

PLIKI COOKIE


Tak jak większość stron internetowych, również strony Kangoo Kids wykorzystują pliki cookie, aby pomóc użytkownikom w dostępie do wszystkich treści. Kontynuując korzystanie z niniejszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez nas plików cookie.